Actieve ouders
Ouders hebben binnen onze school een actieve rol. Niet alleen binnen de MR, de OR en als groepsouder maar ook als ouder van het kind. Van ouders verwachten we een actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en waar mogelijk in de ondersteuning van het onderwijs.

We hebben veel ouders die ons helpen bij de Beeldende vorming, bij het vervoer naar buitenschoolse activiteiten en bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van de musical.

We meten om de paar jaar de mening van de ouders over ons onderwijs via een uitgebreide enquête.

Ouderraad
De Woldstee heeft een actieve ouderraad. Ze helpen bij allerlei activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, oud papier en dergelijke. De OR vergadert een aantal maal per jaar.

Eens per jaar is er een zakelijke ouderavond. Op deze avond krijgt u een verslag van de penningmeester en een beschrijving van alle activiteiten die de OR gedurende het afgelopen jaar heeft ondernomen.

Heeft u interesse in een plaats in de OR? Spreek dan één van de leden aan, of geef het aan bij meester Peter.

Leden OR

VoorzitterRenate Kuik
Penningmeester  Taco Meems
Secretaris Petra Engel
Lid Diana Jonkman
Lid Gabi Klaasens
LidLinda Gorter
LidBianca Oosterhuis
Namens team Manon Aeilkema en Margreet Hogenberg

Medezeggenschapsraad
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Deze beslissingen hebben direct te maken met het onderwijs dat wordt gegeven. Belangrijke voorstellen van het bestuur en van het team worden in de MR besproken.

De MR heeft adviesrecht en op sommige punten instemmingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn de formatie (inzet van leerkrachten) en beleidsplannen. De voorzitter van de MR is altijd een ouder. De secretaris is een leerkracht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen en zijn dan daarna nog 1 keer herkiesbaar. Op de zakelijke ouderavond worden nieuwe lezen gekozen dan wel herkozen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De GMR bestaat uit MR leden van iedere openbare school. Van iedere school is een ouder en een leerkracht lid van de GMR. In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Gemeentelijke formatieplannen en vakantie roosters zijn daar voorbeelden van.

De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur. De schoolleider is adviseur van de MR maar is niet zelf lid van de MR.

Ouder, voorzitter Martijn Nijenhuis
Ouder Minke de Roos
Ouder Wessel Middelbos
Leerkracht Merlijn van der Lely
Leerkracht, secretaris Nicole Lambrix
GMR (team) Karin Nienhuis
GMR (ouder) Wilrike Groenewold