Actieve ouders
Ouders hebben binnen onze school een actieve rol. Niet alleen binnen de MR, de OR en als groepsouder maar ook als ouder van het kind. Van ouders verwachten we een actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en waar mogelijk in de ondersteuning van het onderwijs.

We hebben veel ouders die ons helpen bij de Beeldende vorming, bij het vervoer naar buitenschoolse activiteiten en bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van de musical.

We meten om de paar jaar de mening van de ouders over ons onderwijs via een uitgebreide enquête.

Ouderraad
De Woldstee heeft een actieve ouderraad. Ze helpen bij allerlei activiteiten zoals Kerst, Sinterklaas, oud papier en dergelijke. De OR vergadert een aantal maal per jaar.

Eens per jaar is er een zakelijke ouderavond. Op deze avond krijgt u een verslag van de penningmeester en een beschrijving van alle activiteiten die de OR gedurende het afgelopen jaar heeft ondernomen.

Heeft u interesse in een plaats in de OR? Spreek dan één van de leden aan, of geef het aan bij meester Peter.

Leden OR

VoorzitterRenate Kuik
PenningmeesterTaco Meems
SecretarisPetra Engel
LidDiana Jonkman
LidGabi Klaasens
LidLinda Gorter
LidBianca Oosterhuis
Namens teamManon Aeilkema en Margreet Hogenberg

Medezeggenschapsraad
Als medezeggenschapsraad (MR) van OBS de Woldstee behartigen we de belangen van de kinderen, hun ouders en de personeelsleden. Met een positief-kritische houding zijn we een sparringpartner voor de directeur en nemen we ten aanzien van het beleid een standpunt in namens de ouders en de personeelsleden.

De MR heeft ten aanzien van het beleid instemming-, advies- en/of initiatiefrecht. Samen met de directie staan we voor een gezond beleid waarbij de leerlingen van onze school kunnen floreren. 

Enkele vaste onderwerpen die elk jaar terug komen zijn: de schoolgids, begroting, het formatieplan en het vakantierooster. De vergaderingen zijn openbaar en mogen bijgewoond worden.

Leden MR
Op dit moment bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. De huidige bezetting van de MR van onze school bestaat uit de volgende personen:

VoorzitterMartijn Nijenhuis (ouder)
SecretarisNicole Lambrix (leerkracht)
LidMartijn Lanenga (ouder)
LidWessel Middelbos (ouder)
LidMerlijn van der Lely (leerkracht)
LidHenriët Moorman (leerkracht)

Heeft u een vraag of een opmerking, of wilt u eens een vergadering bijwonen dan kunt u met ons in contact komen door een mail te sturen naar: mrwoldstee@ultiemonderwijs.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
Naast onze eigen MR hebben we ook te maken met een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. De GMR bestaat uit MR leden van iedere openbare school. Van iedere school is een ouder en een leerkracht lid van de GMR. Voor onze school is dat Nicole Lambrix (leerkracht). In de GMR worden zaken besproken die voor alle scholen gelden. Gemeentelijke formatieplannen en vakantie roosters zijn daar voorbeelden van.

De GMR wordt om advies of instemming gevraagd op voorstellen van het bestuur. Een GMR heeft ook het initiatiefrecht om zelf zaken aan te kaarten bij het bestuur. De schoolleider is adviseur van de MR maar is niet zelf lid van de MR.